Công ty luật Supergreen

Gọi ngay:

028 38953390 - 0903 642382 (Hot line)
Loading...

Có hai sức mạnh mang đến sự yên ổn: pháp luật và đạo đức 
-Geothe (Đức)-

Loading...
 • American
 • Viet Nam
LAO ĐỘNG CHO DOANH NGHIỆP

LAO ĐỘNG CHO DOANH NGHIỆP

Luật Supergreen cung cấp cho khách hàng những tư vấn pháp lý về vấn đề liên quan đến việc sử dụng lao động trong doanh nghiệp, bao gồm: 

1. Tư vấn xây dựng một số tài liệu nội bộ về lao động cho doanh nghiệp.

2. Tư vấn trong quá trình sử dụng lao động tại doanh nghiệp. 

3. Tư vấn cho doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.

 

 I. TƯ VẤN XÂY DỰNG MỘT SỐ TÀI LIỆU NỘI BỘ VỀ LAO ĐỘNG CHO DOANH NGHIỆP.

 1. Tư vấn xây dựng nội quy lao động cho doanh nghiệp.
  Nội quy lao động do người sử dụng lao động ban hành, gồm những quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, trật tự tại nơi làm việc, an toàn lao động, vệ sinh lao động nơi làm việc, việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, các hành vi vi phạm kỷ luật của người lao động và các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chât. Từ ngày 01/01/2021, theo quy định tại khoản 2 Điều 118 BLLĐ 2019, nội quy lao động còn phải quy định thêm 03 nội dung sau: Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm viêc; trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động; người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động. 

  Nội quy lao động có vai trò rất quan trọng trong hoạt động quản lý, sử dụng lao động trong doanh nghiệp, là cơ sở để người sử dụng lao động hiện thực hoá quyển quản lý của mình nói chung và đảm bảo kỷ luật lao động nói riêng. Để nội quy lao động mang tính ứng dụng và khả thi cao, khách hàng cần cung cấp cho Luật sư của Luật SuperGreen thông tin về lĩnh vực hoạt động, đặc thù trong sản xuất, kinh doanh cũng như cách thức quản lý của doanh nghiệp và quy định về quản lý lao động trong các văn bản nội bộ của doanh nghiệp như thoả ước lao động tập thể, quy chế quản lý nhân sự, quy chế quản lý, khen thưởng, kỷ luật..., Luật sư sẽ căn cứ vào các tài liệu này xây dựng được các hành vi vi phạm phù hợp với doanh nghiệp.

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 118 BLLĐ 2019, mọi người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng 10 người lao động trở lên thì ban hành nội quy lao động phải bằng văn bản. Trong trường hợp cần phải đăng ký nội quy lao động, việc đăng ký văn bản nội quy lao động được thực hiện tại Sở Lao động - Thương bình và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp. Nội quy lao động phải được đăng ký trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp ban hành nội quy lao động. Hồ sơ đăng ký nội quy lao động gồm các giấy tờ tài liệu sau: 
  - Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
  - Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở (từ ngày 01/01/2021 nếu đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở thì không cần nộp loại giấy tờ này);
   - Các văn bản quy định của doanh nghiệp có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có) và 02 bản nội quy lao động;

 2. Tư vấn soạn thảo thoả ước lao động tập thể cho doanh nghiệp.
  Thoả ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt thông qua thương lượng tập thể. Thoả ước lao động tập thể được ký kết khi có trên 50% số người của tập thể lao động biểu quyết tán thành nội dung thương lượng tập thể đã được. Người sử dụng lao động, người lao động (kể cả người lao động vào làm việc sau ngày thoả ước lao động tập thể có hiệu lực) có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh thoả ước lao động tập thể. 

  Khi được ký kết đúng quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể có giá trị như một "Bộ luật lao động" tại đơn vị sử dụng lao động. Nếu thoả ước lao động được ký kết không đúng quy trình thương lượng thì thoả ước đó sẽ bị coi là vô hiệu toàn bộ (điểm c khoản 2 Điều 86 BLLĐ 2019). Theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể sẽ bị coi là vô hiệu từng phần khi một hoặc một số nội dung trong thoả ước trái pháp luật.

II. TƯ VẤN TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP.

 1. Tư vấn thiết lập quan hệ lao động.
  Hoạt động của doanh nghiệp trong giai đoạn thiết lập quan hệ lao động chủ yếu liên quan đến quá trình thử việc và ký kết hợp đồng lao động với người lao động. Doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề cụ thể như sau:
  - Đối tượng không áp dụng chế độ thử việc: người sử dụng lao động không được thử việc với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.
  - Thời gian thử việc: pháp luật hiện hành quy định rõ người sử dụng lao động "chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc" và bảo đảm số ngày thử việc không vượt quá quy định tại Điều 25 BLLĐ 2019. Do đó, nếu người lao động không đạt yêu cầu thì hai bên đã thoả thuận trong thời gian thử việc thì người sử dụng lao động phải chấm dứt hợp đồng thử việc với người lao động mà không được phép thử việc lại người lao động với chính công việc đó. Trường hợp người sử dụng lao động muốn quy định thời gian thử việc dài hơn thời gian pháp luật đã quy định thì sẽ phát sinh những hậu quả pháp lý.
  - Thông báo cho người lao động về kết quả thử việc: nếu hết thời gian thử việc mà người sử dụng lao động không thông báo kết quả thử việc cho người lao động, vẫn tiếp tục sử dụng người lao động làm việc thì giữa các bên sẽ tồn tại quan hệ lao động chính thức. 
  - Ký kết hợp đồng lao động với người lao động đạt yêu cầu trong giai đoạn thử việc: Người sử dụng lao động sẽ phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động đạt yêu cầu trong giai đoạn thử việc. Trường hợp các bên thoả thuận thử việc trong hợp đồng lao động thì các bên sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

 2. Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động với người lao động.
  Tư vấn tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động. 
  - Tư vấn sử dụng lao động thuê từ công ty cho thuê lại lao động.
  - Tư vấn xử lý kỷ luật người lao động:
  Tư vấn về hành vi vi phạm của người lao động.
  Tư vấn hướng giải quyết vụ việc. 
  Soạn thảo/tư vấn cho khách hàng soạn thảo quyết định kỷ luật.

III. TƯ VẤN CHO DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Tuỳ từng căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động cũng như đối tượng người lao động bị chấm dứt, các công việc khách hàng cần thực hiện sẽ khác nhau.

 • Các chế độ phải thanh toán cho người lao động. 

 • Soạn thảo/tư vấn cho khách hàng

Tags

 

Sản phẩm liên quan

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Loading...

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG MỚI

Không có thông tin cho loại dữ liệu này